David

mar
05

10.8. Vladavina Davida i Solomuna

Fotografija gore: Vet-San Vladavina sudija i careva Nakon smrti Isusa Navina, Izraelom su više od trista godina vladale sudije kao što su bili Gedeon, Samson i Samuilo. Međutim, Izraelci su poželeli da budu isti kao i okolni narodi i da imaju cara koji će vladati nad njima. Tako je Saul, iz Venijaminovog plemena, postavljen za […]

Postavio admin |
Više...
mar
03

9.6. U ratu sa Izraelom

Oko 1000. godine pre n. e., izraelski car David pobedio je Edomce, postavio svoje garnizone po celoj zemlji i primorao ih da plaćaju danak Izraelu. Sto pedeset godina kasnije, Edomci su se pobunili protiv Jorama, cara Jude. Joram je dobio bitku, ali su Edomci zadržali svoju nezavisnost i nisu više plaćali danak. U osmom veku […]

Postavio admin |
Više...

“Biblija je knjiga takvog sadržaja da je to najbolji dokaz njenog božanskog porekla. U njoj se nalazi istorija sveta, istorija Božjeg proviđenja od početka sveta pa do konačnog uništenja svega stvorenog.”

– Imanuel Kant, 1724-1804, nemački filozof