Gedeon

mar
05

10.8. Vladavina Davida i Solomuna

Fotografija gore: Vet-San Vladavina sudija i careva Nakon smrti Isusa Navina, Izraelom su više od trista godina vladale sudije kao što su bili Gedeon, Samson i Samuilo. Međutim, Izraelci su poželeli da budu isti kao i okolni narodi i da imaju cara koji će vladati nad njima. Tako je Saul, iz Venijaminovog plemena, postavljen za […]

Postavio admin |
Više...

“Biblija je knjiga takvog sadržaja da je to najbolji dokaz njenog božanskog porekla. U njoj se nalazi istorija sveta, istorija Božjeg proviđenja od početka sveta pa do konačnog uništenja svega stvorenog.”

– Imanuel Kant, 1724-1804, nemački filozof