Lot

mar
05

10.2. Uništenje Sodoma i Gomora

U međuvremenu, Lot je nemudro postupio nastanivši se u samom gradu Sodomu. Ovaj grad je postao toliko izopačen da je Bog izvestio Avrama kako namerava da ga uništi. Kao posledica Avramovog posredovanja (videti u 1. Mojsijevoj 18, 16-33), dva anđela su posetila Sodom. Na kapiji grada dočekao ih je Lot koji ih je, misleći da […]

Postavio admin |
Više...

“Biblija je knjiga takvog sadržaja da je to najbolji dokaz njenog božanskog porekla. U njoj se nalazi istorija sveta, istorija Božjeg proviđenja od početka sveta pa do konačnog uništenja svega stvorenog.”

– Imanuel Kant, 1724-1804, nemački filozof