Megido

mar
05

10.7. Izraelci osvajaju Obećanu zemlju

Tri najznačajnija grada na severu Palestine u to vreme bili su Asor, Megido i Vet-san. Asor je osvojio Isus Navin i uništio ga vatrom. Megido je za istraživače Biblije posebno interesantan zbog povezanosti sa Armagedonskom bitkom o kojoj se govori u Otkrivenju 16. Armagedon na hebrejskom doslovno znači „Brdo Megido“. Grad Megido bio je izgrađen […]

Postavio admin |
Više...

“Biblija je knjiga takvog sadržaja da je to najbolji dokaz njenog božanskog porekla. U njoj se nalazi istorija sveta, istorija Božjeg proviđenja od početka sveta pa do konačnog uništenja svega stvorenog.”

– Imanuel Kant, 1724-1804, nemački filozof